#

Nieuws

Nieuws

#
Digitaal stemmen: hoe werkt het?

In verband met het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen, is het moeilijk een fysieke ledenvergadering te organiseren.

#
Is noodverlichting verplicht?

In veel appartementencomplexen is noodverlichting verplicht. In het Bouwbesluit staat dat in gebouwen waar meer dan 75 personen gelijktijdig aanwezig …

#
Laadpunten elektrische auto’s op gemeenschappelijk terrein

Parkeergarages en/of parkeerterreinen zijn een gemeenschappelijk bezit. Er is dus altijd toestemming nodig van de algemene ledenvergadering voor wijzi…

#
Aansprakelijkheid brandveiligheid

Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder/dga die ook werkt voor de bv blijft in 2019 € 45.000,-. Een lager gebruikelijk loon kan wel, ma…

#
Administrateur van de VvE

Vereniging van Eigenaars (VvE’s) met een splitsingsreglement van voor 1992, kennen nog een orgaan met de naam Administrateur. Het is vaak onduidelijk …

#
Lopen vrijwilligers risico binnen de VvE

Binnen veel VvE’s worden werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Ze nemen een bestuurlijke taak op zich of zetten hun kennis, kunde en vrije tijd…

#
Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Regelmatig komt er tijdens een vergadering een onderwerp ter sprake wat niet op de agenda staat, maar waarover toch een besluit wordt genomen. Agendap…

#
Wet maatschappelijke ondersteuning en de VvE

In de nieuwe WMO is geregeld dat als de gemeente heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een (woning)aanpassing aan …

#
VvE verzekeringen

Welke verzekeringen zijn er voor de VvE’s en welke schade dekken ze.

Opstalverzekering
De opstalverzekering is een verplichte verzekering voor de VvE…

#
Energiebesparende maatregelen

Sinds 8 juni jl. is het mogelijk voor een VvE om een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen.

Energieverbruik in een appartementencompl…

#
Vluchtplan

Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met de mede eigenaren maakt voor het geval er in uw appartementencomplex brand uitbreekt. …

#
SKW Certificering

U als appartementseigenaar bent verplicht om samen met de andere eigenaars in het appartementencomplex het gebouw goed te onderhouden en een onderhoud…

#
Appartementsclausule opstalverzekering

Voor de bewoners van een appartementencomplex is het belangrijk de appartementsclausule op te (laten) nemen in de verzekeringsvoorwaarden.

Het verz…

#
Vergoeding VvE bestuur

Mag een VvE een vergoeding geven aan de bestuursleden voor het werk dat zij namens de VvE verrichten ?

Allereerst moet er een akkoord van de Algemene…

#
Bestuurdersaansprakelijkheid

Décharge
Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de VvE voor te leggen. In de praktijk …

#
Oplaadpunt elektrische auto

Overweegt u, als appartementseigenaar, om een elektrische auto te kopen of te leasen?

Dan is het zinvol om, voordat u tot aanschaf over gaat, bij uw …

#
Stemmen in de VvE

Het bezit van een woning in de vorm van een appartementsrecht brengt met zich mee dat u met uw mede-eigenaren beslissingen moet nemen over van alles e…

#
Toestemming voor verbouwingen

Het komt regelmatig voor dat appartementseigenaren bepaalde wijzigingen willen aanbrengen in hun appartement of het appartementencomplex.
In principe …

#
Aandeel VvE Box 3

De eigenaar van een appartement is automatisch ook lid van een Vereniging van Eigenaars. Een veelgestelde vraag is hoe het aandeel in het reservefonds…

#
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Indien u eigenaar bent een appartementsrecht, bent u samen met de andere eigenaren gezamenlijk eigenaar van het appartementencomplex. U bent dan ook s…