#

Nieuws

Nieuws

#
Subsidie voor advies over oplaadpunten voor VvE’s

Voor vragen over de mogelijkheden en de brandgevaarlijkheid van laadpunten voor elektrische auto’s, bijvoorbeeld in parkeergarages, is er nu voor VvE’…

#
Wat mag een bestuur in geval van nood

Bij een calamiteit, zoals een brand of een lekkage in het gebouw van een VvE moet er vaak snel gehandeld worden. De oorzaak zal zo snel mogelijk opgel…

#
Traplift in trappenhuis VvE en andere voorzieningen

Voor het plaatsen van een traplift in een gemeenschappelijk trappenhuis is altijd toestemming nodig van een VvE. Een VvE is onder andere verantwoordel…

#
Energielabel C-plicht voor bedrijfspand

Vanaf 1 januari 2023 mag een kantoor of bedrijfspand dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, volgens de wet niet meer word…

#
Verbouw van appartement

Indien een appartement wordt gekocht, zal een eigenaar in veel gevallen het appartement gaan verbouwen. Voor een verbouwing van het privégedeelte is g…

#
Hang- en sluitwerk voor VVE of voor eigenaar?

Afhankelijk van het modelreglement dat van toepassing is op uw VvE is het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor het hang- en sluitwerk. Er…

#
Nieuw modelreglement kleine VvE ‘s

Er is weer een nieuw modelreglement voor Verenigingen van Eigenaren (VvE), speciaal voor kleine VvE’s.

#
Betekenis ‘decharge’

Vaak staat op de agenda van een VvE vergadering het onderwerp ‘decharge’. Over het verlenen van decharge bestaan nogal wat misverstanden.

#
Rookmelders verplicht vanaf juli 2022

Vanaf juli 2022 is de VvE verplicht rookmelders te plaatsen. Deze verplichting bestond al voor gebouwen van 2003 en jonger, maar geldt vanaf juli 2022…

#
Mag de VvE een AED plaatsen?

Ondanks dat een bestuur van een VvE vaak welwillend tegenover een AED (Automatische Externe
Defibrillator) in de entree staat, mag een VvE mag echter …

#
Toestemming nodig bij aanbouw?

Indien een eigenaar een dakkapel, aanbouw of dakopbouw wil plaatsen, is hiervoor toestemming van
de vergadering vereist.

#
Is kamergewijze verhuur in VvE toegestaan?

Het gebeurt steeds vaker dat een woonappartement door meerdere personen – die onderling geen
huishouden vormen – wordt gebruikt.

#
Digitaal stemmen: hoe werkt het?

In verband met het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen, is het moeilijk een fysieke ledenvergadering te organiseren.

#
Is noodverlichting verplicht?

In veel appartementencomplexen is noodverlichting verplicht. In het Bouwbesluit staat dat in gebouwen waar meer dan 75 personen gelijktijdig aanwezig …

#
Laadpunten elektrische auto’s op gemeenschappelijk terrein

Parkeergarages en/of parkeerterreinen zijn een gemeenschappelijk bezit. Er is dus altijd toestemming nodig van de algemene ledenvergadering voor wijzi…

#
Aansprakelijkheid brandveiligheid

Het gebruikelijk loon voor de aanmerkelijkbelanghouder/dga die ook werkt voor de bv blijft in 2019 € 45.000,-. Een lager gebruikelijk loon kan wel, ma…

#
Administrateur van de VvE

Vereniging van Eigenaars (VvE’s) met een splitsingsreglement van voor 1992, kennen nog een orgaan met de naam Administrateur. Het is vaak onduidelijk …

#
Lopen vrijwilligers risico binnen de VvE

Binnen veel VvE’s worden werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Ze nemen een bestuurlijke taak op zich of zetten hun kennis, kunde en vrije tijd…

#
Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Regelmatig komt er tijdens een vergadering een onderwerp ter sprake wat niet op de agenda staat, maar waarover toch een besluit wordt genomen. Agendap…

#
Wet maatschappelijke ondersteuning en de VvE

In de nieuwe WMO is geregeld dat als de gemeente heeft beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening in de vorm van een (woning)aanpassing aan …

#
VvE verzekeringen

Welke verzekeringen zijn er voor de VvE’s en welke schade dekken ze.

Opstalverzekering
De opstalverzekering is een verplichte verzekering voor de VvE…

#
Energiebesparende maatregelen

Sinds 8 juni jl. is het mogelijk voor een VvE om een lening aan te gaan voor energiebesparende maatregelen.

Energieverbruik in een appartementencompl…

#
Vluchtplan

Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met de mede eigenaren maakt voor het geval er in uw appartementencomplex brand uitbreekt. …

#
SKW Certificering

U als appartementseigenaar bent verplicht om samen met de andere eigenaars in het appartementencomplex het gebouw goed te onderhouden en een onderhoud…

#
Appartementsclausule opstalverzekering

Voor de bewoners van een appartementencomplex is het belangrijk de appartementsclausule op te (laten) nemen in de verzekeringsvoorwaarden.

Het verz…

#
Vergoeding VvE bestuur

Mag een VvE een vergoeding geven aan de bestuursleden voor het werk dat zij namens de VvE verrichten ?

Allereerst moet er een akkoord van de Algemene…

#
Bestuurdersaansprakelijkheid

Décharge
Het bestuur is verplicht de balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de VvE voor te leggen. In de praktijk …

#
Oplaadpunt elektrische auto

Overweegt u, als appartementseigenaar, om een elektrische auto te kopen of te leasen?

Dan is het zinvol om, voordat u tot aanschaf over gaat, bij uw …

#
Stemmen in de VvE

Het bezit van een woning in de vorm van een appartementsrecht brengt met zich mee dat u met uw mede-eigenaren beslissingen moet nemen over van alles e…

#
Toestemming voor verbouwingen

Het komt regelmatig voor dat appartementseigenaren bepaalde wijzigingen willen aanbrengen in hun appartement of het appartementencomplex.
In principe …

#
Aandeel VvE Box 3

De eigenaar van een appartement is automatisch ook lid van een Vereniging van Eigenaars. Een veelgestelde vraag is hoe het aandeel in het reservefonds…

#
Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Indien u eigenaar bent een appartementsrecht, bent u samen met de andere eigenaren gezamenlijk eigenaar van het appartementencomplex. U bent dan ook s…