building-5.png

Toestemming nodig bij aanbouw?

 

Indien een eigenaar een dakkapel, aanbouw of dakopbouw wil plaatsen, is hiervoor toestemming van de vergadering vereist.

 

Wanneer moet de akte gewijzigd worden?
Een verandering in de constructie of de omgrenzing van een appartement leidt op zichzelf niet tot de noodzaak van wijziging van de akte van splitsing en de daarbij behorende tekening. Dit verandert echter wanneer in de constructie of de omgrenzing van het appartement een verandering wordt aangebracht die gevolgen heeft voor de zogeheten goederenrechtelijke situatie. Dat laatste is het geval wanneer de akte van splitsing niet langer een juist beeld geeft van de omvang van de rechten
(en verplichtingen) van de appartementsgerechtigden.

 

Gebruiksovereenkomst
In een gebruiksovereenkomst stellen de eigenaar en de VvE vast dat de wijziging voor rekening en risico van de eigenaar van het betreffende appartement komt, en dat alle beheer, herstel, onderhoud, vervanging en vernieuwing voor diens rekening komt. Bovendien wordt dan vastgesteld
dat de wijziging bij verkoop hetzij verwijderd dient te worden, hetzij dat de opvolgende eigenaar de gebruiksovereenkomst moet overnemen.

 

Niet in strijd met de akte
De overeenkomst die het beheer en onderhoud van enkele door een eigenaar aangebrachte voorzieningen of gebouwdelen regelt, is wellicht niet in strijd met de akte. De akte bepaalt immers ook dat de vergadering toestemming kan verlenen voor wijzigingen aan gemeenschappelijke
gedeelten en dat de vergadering daaraan voorwaarden kan verbinden.

 

Wijzigt de omvang van een appartement ten koste van gemeenschappelijke gedeelte, dan is een aktewijziging noodzakelijk. Blijft de wijziging binnen het privégedeelte, dan is alleen toestemming voldoende.

 

Het feit dat de VvE toestemming kán verlenen zonder de akte te wijzigen, wil niet zeggen dat zij dat ook móet doen. Aan een besluit tot weigering van toestemming door de VvE zal wél een redelijke belangenafweging ten grondslag moeten liggen.