#

Kan een agendapunt tijdens de vergadering worden toegevoegd?

Regelmatig komt er tijdens een vergadering een onderwerp ter sprake wat niet op de agenda staat, maar waarover toch een besluit wordt genomen. Agendapunten die niet op de agenda staan, maar waarover wel besluiten worden genomen mogen worden behandeld.

 

In de modelreglementen staat dat de oproeping voor de vergadering onder meer de opgave van de agenda moet bevatten, maar er staat niet in de modelreglementen dat alle onderwerpen exclusief op de agenda moeten staan.

 

Uit de rechtspraak blijkt dat het feit dat een onderwerp niet geagendeerd is, niet zonder meer een vernietiging van het besluit oplevert. Een eigenaar die vernietiging eist omdat het punt niet geagendeerd was zal redelijk belang moeten stellen en bewijzen. Dit betekent niet dat over alle niet op de agenda staande punten altijd direct een besluit genomen kan worden.

 

Tevens staat in het modelreglement dat iedere eigenaar het recht heeft tot uiterlijk 7 dagen voor de vergadering onderwerpen op de agenda te laten plaatsen. Het bestuur is verplicht om dan ook de andere eigenaars op de hoogte te brengen.