#

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Indien u eigenaar bent een appartementsrecht, bent u samen met de andere eigenaren gezamenlijk eigenaar van het appartementencomplex. U bent dan ook samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

 

Sinds 1 mei 2008 is het verplicht voor een Vereniging van Eigenaars om een reservefonds te hebben voor het te verwachten periodiek onderhoud aan het gebouw. Door de verplichting van het reservefonds wil de overheid achterstallig onderhoud voorkomen. Hoe hoog het reservefonds moet zijn is nergens bepaald, dit is namelijk per gebouw verschillend. Op basis en met behulp van een MJOP kan men de hoogte van het reservefonds enigszins bepalen.

 

Onderhoud van een appartementencomplex kost geld en voor dit onderhoud moeten gelden worden gereserveerd. Indien de VvE geen gelden reserveert, dan kunnen de onderhoudskosten in een jaar erg hoog uitvallen. Bijvoorbeeld als de VvE geen gelden reserveert, en in een enkel jaar moet het dak vervangen worden. Ook kan het voorkomen dat het onderhoud wordt uitgesteld, waardoor er achterstallig onderhoud ontstaat.

 

Wat is het doel van een MJOP? Met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan worden alle te verwachten kosten voor onderhoud van het gebouw in kaart gebracht. Afhankelijk van de looptijd van de MJOP, 5 – 10 jaar, krijgt u inzicht in de te verwachten uitgaven aan onderhoud. Op basis van de MJOP kan dan de komende jaren gelden gereserveerd worden voor de in dat jaar benodigde onderhoudskosten.

 

Een MJOP komt tot stand door inspectie van het gebouw. De technische staat van het onderhoud van het gebouw wordt bepaald en onderhoudsgevoelige delen van het gebouw worden vastgesteld. Aan de hand van de technische status van het gebouw, de gebruikte en hoeveelheden materialen en de cyclus voor onderhoudswerkzaamheden komt de MJOP tot stand. Er wordt bepaald wat de onderhoudswerkzaamheden kosten en om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Daarna wordt de planning van de werkzaamheden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het gewenst onderhoudsniveau van het gebouw, in combinatie met de beschikbare middelen. Uiteraard ook rekening houdend met het direct noodzakelijke onderhoud.

 

Aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan kan de hoogte van de reserveringen voor onderhoud bepaald worden voor de verschillende onderdelen van het gebouw. Het meerjarenonderhoudsplan wordt altijd goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

 

Een MJOP geeft een duidelijk inzicht in de te verwachten onderhoudswerkzaamheden en daaraan gekoppeld de te verwachten uitgaven voor onderhoud. Als de VvE de MJOP aanhoudt en de onderhoudswerkzaamheden tijdig laat uitvoeren, voorkomt de VvE achterstand in onderhoud en komt de VvE niet voor grote onverwachte uitgaven te staan.