#

Oplaadpunt elektrische auto

Overweegt u, als appartementseigenaar, om een elektrische auto te kopen of te leasen?

Dan is het zinvol om, voordat u tot aanschaf over gaat, bij uw Vereniging van Eigenaren te informeren wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een oplaadpunt voor de elektrische auto.

U bent als appartementseigenaar gebonden aan de regels en voorschriften van de vereniging. Conform hetgeen beschreven is in het splitsingsreglement mag een appartementseigenaar bijvoorbeeld geen voorwerpen aan de wanden of plafonds van de gemeenschappelijke ruimten hangen. Ook mogen er niet zomaar wijzigingen aangebracht worden in of aan de gemeenschappelijke ruimten.

Wilt u een oplaadpunt voor een elektrische auto plaatsen? U zult dan in de meeste gevallen toestemming moeten vragen aan de Vereniging van Eigenaren.

 

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur waarna het bestuur dit verzoek aan de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen een VvE, voor zal leggen. De Algemene Ledenvergadering kan hier vervolgens passende besluitvorming over nemen.  Ook heeft de Algemene Ledenvergadering de mogelijkheid om aan een eventuele toestemming randvoorwaarden te verbinden.

Allereerst zal de VvE moeten besluiten of de VvE over wenst te gaan tot het plaatsen van een gemeenschappelijke oplaadinstallatie. De VvE kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke installatie aan laten leggen waar de individuele eigenaren dan zelf een laadpunt op aan kunnen sluiten. Dit kan interessant zijn indien meerdere eigenaren een oplaadpunt wensen. Indien voor deze constructie gekozen wordt, is het wel raadzaam om ook afspraken te maken over de kostenverdeling. Het is natuurlijk niet reëel om een eigenaar die geen gebruik maakt van de installatie aan de installatie mee te laten betalen. In een vergaderbesluit kan de vergadering afwijkende afspraken over de bijdrage in de kosten voor de installatie vastleggen. Dit is bij alle huidige splitsingsreglementen mogelijk, met uitzondering van splitsingsreglement 1983. Dit reglement kent als enige geen bepaling die een afwijking in de verdeelsleutel mogelijk maakt.

 

Bovenstaande kan alleen met een meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen besloten worden. In de vergadering moet dan ten minste 2/3 van de eigenaren tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Het gaat hier om een besluit tot het doen van buiten het onderhoud vallende uitgaven. De regelgeving hiervoor is opgenomen in de splitsingsreglementen. Wordt aan het vereiste quorum niet voldaan, dan kan geen rechtsgeldig besluit worden genomen en zal een nieuwe vergadering moeten worden belegd.

Indien de VvE enkel toestemming verleend voor een individuele installatie dan zal de VvE hier in de meeste gevallen voorwaarden aan verbinden. Denkbare voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat de installatie geheel voor rekening en risico van de betreffende eigenaar komt, dat de installatie door een erkend installatiebedrijf dient te geschieden of dat de opstalverzekering van de VvE toestemming dient te geven.

Tot slot dienen er duidelijke afspraken over het energieverbruik gemaakt te worden. In veel gevallen zal er een tussenmeter geplaatst worden. Het verbruik kan dan eenvoudig met de VvE verrekend kan worden.