#

Wetswijziging appartementsrecht

Waarschijnlijk zal na 1 januari 2017 de aanpassing van het appartementsrecht in werking treden. Deze aanpassing heeft als doel het functioneren van de VvE te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van VvE’s te stimuleren. Ook zal het voor VvE’s makkelijker zijn om een lening af te kunnen sluiten voor noodzakelijk onderhoud of verduurzaming. Daarnaast worden VvE’s verplicht om een minimale jaarlijkse reservering voor onderhoud aan te houden.

 

In het wetsvoorstel staan de volgende aanpassingen:

  • De jaarlijkse reservering bedraagt tenminste het bedrag dat door de vergadering is vastgesteld ter uitvoering van een door de vergadering vastgesteld MJOP van ten hoogste 5 jaar oud en dat betrekking heeft op een periode van tenminste 10 jaar.
  • Of  tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw voor woongebouwen en voor gebouwen met gedeeltelijk wonen.
  • Voor VvE’s die op het moment van inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog niet jaarlijks t.b.v een reservefonds reserveren, geldt een overgangstermijn van 3 jaar.
  • Tenzij het reglement anders bepaalt, is de VvE bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan. Dat geldt ook voor niet woongebouwen. De geldlening kan alleen op de gemeenschappelijke delen en zaken betrekking hebben.
  • Bij overdracht van een appartementsrecht wordt de verkoper/vervreemder uit zijn verplichtingen m.b.t die geldlening ontslagen, mits hij de verkrijger daarvan opgave heeft gedaan.
  • Bij overdracht moet de notaris ook opgave doen van de geldlening.