jaarrekening-vve.jpg

De jaarrekening van de VvE

 

Het is wettelijk voorgeschreven dat de jaarrekening van VvE’s elk jaar vóór 1 juli moet zijn vastgesteld.

 

In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat het bestuur verplicht is jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de exploitatierekening te maken. Het kan voorkomen dat in de splitsingsakte een kortere periode is opgenomen. In dat geval is de kortere periode uit de splitsingsakte leidend.

 

Als de jaarrekening niet binnen de voorgeschreven termijn gereed kan zijn, dient er binnen die termijn wel altijd een ledenvergadering gehouden te worden. In de ledenvergadering kan met een gewone meerderheid van stemmen worden besloten de termijn te verlengen.

 

Als de jaarrekening van de VvE niet uiterlijk in juni gereed is, is er echt iets mis binnen de organisatie van de VvE, uitzonderingen uiteraard daargelaten.

 

Het is voor leden van de VvE belangrijk dat de jaarrekening op tijd klaar is in verband met:

-          Het vaststellen van de definitieve eigenaarsbijdragen.

-          Het vaststellen van de begroting van het nieuwe jaar.

-          Zekerheid over aanwezige VvE-gelden.

-          Een goede organisatie van VvE als er een actuele jaarrekening is, waardoor kopers minder terughoudend zijn.

 

Per 1 juli 2022 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. De WBTR is formeel niet van toepassing op VvE’s, maar VvE’s kunnen hier wel van profiteren.

 

De verantwoordelijkheid voor het voeren van een goede boekhouding en tijdig opstellen van de jaarrekening ligt bij het bestuur; alle bestuursleden zijn hierin verantwoordelijk. Indien niet wordt voldaan aan het voeren van een goede boekhouding en het tijdig opstellen van een jaarrekening, is er sprake van een onbehoorlijke taakvervulling volgens de WBTR.

​​​​​