#

Algemene informatie VvE

Algemene informatie VvE

#
Appartementsrecht

Deel van het geheel
Onder een appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren d…

#
Reglement van splitsing

Gebruiksregels
In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen, die men zou kunnen noemen de gedragsregels voor eigenaars/be…

#
Vereniging van eigenaars

Belangenbehartiging
Iedere appartementseigenaar is van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars van het betreffende gebouw. Dit verplichte lidma…

#
Het kopen van een appartementsrecht

Bij het kopen van een huis komen verkoper en koper overeen dat een bepaalde woning tegen bepaalde voorwaarden en prijs op een afgesproken tijd eigendo…

#
Rechten en plichten

Huishoudelijk reglement
Als u in een flatgebouw woont, zit u in een leefgemeenschap met eigen regels. Uw rechten en verplichtingen zijn te vinden in d…

#
Financiële zaken

Servicekosten
De eigenaar van een flatwoning betaalt periodiek -meestal per maand of per drie maanden- aan de vereniging van eigenaars de zogenaamde s…

#
De vereniging in de praktijk

Vergaderingen
Hoe werkt nu zo'n vereniging van eigenaars bij een gemiddeld groot flatgebouw in de praktijk? In het algemeen worden er slechts één, hoo…

#
Het privé gedeelte

Eigen terrein
In officiële stukken heet een flatwoning 'het gedeelte van het gebouw, dat bestemd is om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt'. Da…

#
De gemeenschappelijke ruimten

Gebruik
Zoals voor de hand ligt, zijn entree, hal, trappen en trappenhuizen, galerijen en terassen, liften, gangen naar en tussen de bergingen en een …

#
Andere vormen van flateigendom

Deze informatie gaat alleen over de splitsing in appartementsrechten. Dit heet ook wel 'horizontale eigendom'. De eigendom van het appartementsrecht i…

#
Tenslotte

De splitsing van een gebouw in appartementsrechten moet gebeuren bij notariële akte, die daarna in de openbare registers van de Dienst van het kadaste…